6th Floor, 609, Anurag, Vaman Tukaram Patil Marg
Near Amar Cinema, Chembur
Mumbai 400 071, India
Tel: +91 22 4011 0275
E-mail (Sea): bom@sea.searunnershipping.com
E-mail (Air): bom@air.searunnershipping.com
Main ports/locations: Nhavasheva, Mundra Port, Hazira, Ahmedabad, Vadodara, Aurangabad, Nagpur